PROJEKT

VÅRA PROJEKT

konstruktioner

Alla våra projekt är kostnadseffektiva lösningar som levereras i rätt tid med rätt kvalitet.

UPPSALA ARENA

ARENA

Beställare: Uppsala Kommun
Arkitekt: Enter Arkitekter
Entreprenör: Serneke

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion ny ishall och event- och upplevelsearena. Den nya ishallen är en träningshall avsedd för konståkning och hockey. Den planerade event- och upplevelsearena ska kunna hantera olika typer av eveemang med publikkapacitet på 5000 vid idrottsevenemang och ytterligare 1000 personer vid konsert. Grundläggningen utförs som en pålad platta på mark, stommen utförs i betong med ytterväggar i Parocelement och taket utgörs i fackverksstålbakar med spännvidd på upp till 70 m.

BARKBÅTEN

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i 5-7 våningar. Understa våningen är dels under mark men används till installationsutrymme, förråd och bostäder. Stommen består av platsgjutna källarytterväggar, invändiga prefabricerade skalväggar, utfackningsväggar med integrerade stålpelare samt betongbjälklag.

*Bild från Riksbyggens säljmaterial.

ÅNGLOKET

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Magnolia Bostad
Arkitekt: OWC Arkitekter
Entreprenör: Serneke

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus med ca. 400 lägenheter i 3-9 våningar fördelat på två kvarter. Kvarteren sammanbinds delvis av ett garage i två våningar. Våningarna ovan garage består av souterräng i en till två våningar. Projektet är beläget i Knivsta.

Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner delvis på berg och delvis på pålar, platsgjutna väggar och prefabricerade betongpelare i garagevåningar, övriga väggar är semiprefabricerade skalväggar, plattbärlag med pågjutning, ytterväggar av utfackningselement med stålpelare. Takkonstruktionen består primärt av takelement men även uppstolpade delar.   

VALLASTADEN

FLERBOSTADSHUS

Beställare: RAW Property
Arkitekt: Måns Tham Arkitektkontor, Berg Thornton Arkitekter
Entreprenör: Gärahovs Bygg

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i sex våningar med två entresolplan samt ett gårdshus i två våningar med entresolplan. Understa våningen är på markplan och inrymmer lägenheter samt en lokal. Fläktrummen är belägna på de översta entresolplanen. Fastigheten är belägen i Linköping. Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner på pålar, bjälklag av HDF med ovanpåliggande installationsgolv, innerväggar och ytterväggar av prefabricerade betongelement. Taket består av kallvind med uppstolpade takstolar.

ÅRSTA TORG

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Granitor
Arkitekt: E/S-A Arkitekter
Entreprenör: Granitor

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus med ca. 300 lägenheter i 6-15 våningar fördelat på två kvarter. Kvarteren sammanbinds med ett garage i källarplan. I markplan förekommer flertalet kommersiella lokaler. Överbyggnaderna i vardera kvarter omsluter varsitt gårdsbjälklag. Mellan kvarteren ska en gata förläggas på garagetakets bjälklag. Fastigheten är belägen i Årsta centrum, Uppsala.

Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner på pålar, källarytterväggar av platsgjuten betong, innerväggar och ytterväggar samt pelare av prefabricerade betongelement, bjälklag av HDF vid gårdsbjälklag och lokaler, övriga bjälklag av RDF-plattor. Taken består av träkonstruktioner.

Boulevarden & Bersån

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Riksbyggen
Entreprenör: NCC AB

Beskrivning:
I Täby har vi fått förtroende från Riksbyggen och NCC att projektera ytterligare ett kvarter bostäder. Kvarteret är indelat i två föreningar – Boulevarden och Bersån. Nybyggnationen fördelas på tre huskroppar om fem till tio våningar med underliggande gemensamt garage. Totalt innebär detta 163 nya bostäder.

BTKon agerar Huvudkonstruktör i projektet och har varit delaktiga från inledande utredningsfaser till slutgiltig detaljprojektering som resulterat i Bygghandlingar. Byggnadens komplexitet med indragna kungsvåningar, terrasslösningar, speciella utformning av entréer, höga grundvattentryck och optimerade garagelösning har ställt stora krav på oss som konstruktörer. Byggnadens stomsystem utgörs av halvprefabricerade plattbärlag med pågjutning, skalväggar, utfackningsväggar med bärande stålpelare samt helprefabricerade betongbalkar och betongpelare i garaget.

GRÄNBY PARKHUS

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Jordens Arkitekter (KV. 1), Arkitekterna Krook & Tjäder (KV. 2 & KV. 3)
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Projektet omfattar ny produktion av flera bostadskvarter belägna i Gränby, Uppsala. Understa våningen är i kvarter 1 entréplanet som inrymmer både lokaler och bostäder. Kvarter 2 och 3 inrymmer förråd i bottenplan samt ett gemensamt garage. Översta våningarna är delvis inredda vindar som utgör fläktrum samt förråd. Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner, plattbärlag, skalväggar och stålpelare i ytterväggar. Högsta husen är 10 våningar inklusive källare.

BROMSTENSSTADEN

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Slättö Förvaltning AB
Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter
Entreprenör: NCC AB

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i 5-6 våningar uppdelade i sex huskroppar belägna i Bromsten. Understa våningen är entréplan och inrymmer lokaler samt bostäder. Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner och väggar, plattbärlag och stålpelare i yttervägg. Vindsplan utgörs av kallvind som är konstruerat som uppstolpat tak

VÅGEN

VÅRDBOENDE & FÖRSKOLA

Beställare: Hemsö
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter AB
Entreprenör: In3prenör

Beskrivning:
Nybyggnad av äldreboende samt förskola. Sex våningar med förskola i bottenplan. BTKon är huvudkonstruktör för uppdraget samt projekterar grundläggning och stomkomplettering. Helprefabricerad stomme med sandwichytterväggar, massivväggar samt håldäckbjälklag. Grundläggningen är en fribärande pålad bottenplatta. BTKon är konstruktör från Systemhandling till färdigställt projekt. Projektet har höga ambitioner på miljö och hållbarhet. Det ska certifieras enligt Svanen samt eftersträva att nå Miljöbyggnad guld avseende indikatorn energianvändning.

NOBELBERGET KV. 8

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter AB
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i 7-8 våningar. Understa våningen är delvis under mark och nyttjas till förråds- och teknikutrymmen. Översta våningen är så kallad inredd vind där utrymme mellan översta betongbjälklaget och takkonstruktion nyttjas till bostad. Fastigheten är belägen i Nacka. Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner, prefabricerade massiva betongväggar, plattbärlag och stålpelare i fasad. Takkonstruktionen består av Takkassetter.

NOBELBERGET KV. 2

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter AB
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i 4-8 våningar. Understa våningen är källare. Byggnaden består av två huskroppar med ett gemensamt garage i bottenplan. I markplan (plan 10) är kommersiella lokaler planerade. Fastigheten är belägen i Nacka. Stommen består av platsgjutna grundkonstruktioner, plattbärlag, skalväggar och stålpelare i ytterväggar.

ESLÖV TERRASSER

FLERBOSTADSHUS

Beställare: H2 Entreprenad AB
Arkitekt: Cortina & Käll Ab

Beskrivning:
Projektet Eslövs Terrasser består av 112 lägenheter och en lokal fördelade på fyra huskroppar med två underjordiska garage med gemensamma terrasser på taken. Projektet är beläget i Eslöv i Skåne. Högsta huset är 10 våningar inklusive källare.

Grundläggningen är plattgrundläggning på sand och ytterväggar utförts som utfackningsväggar med stålpelare. Mellanbjälklagen är filigran med pågjutning och taken utförs som kompakttak.

TALLBOHOV

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Engelbrekt & H2 Entreprenad AB
Arkitekt: Cortina & Käll Ab

Beskrivning:
I Tallbohov Järfälla ska det byggas 126 bostäder med ”tysta gårdar” med möjlighet till egen odling.

Byggnaden utformas med upp till 8 våningsplan varav nedre planet utgör souterrängplan med ett parkeringsgarage och teknikutrymmen.
Grundläggningen utförs på packadsprängsten med upptill 2 våningar jordtryck, Stommen utför med bärande betongytter-och innerväggar samt plattbärlag.

Taket utförs med som uppstolpat tak.

KRÄMAREN

FLERBOSTADSHUS

Beställare: SBB AB
Entreprenör: H2 Entreprenad AB
Arkitekt: Archus

Beskrivning:
En befintlig byggnad på Krämaren 4 ska rivas och ge plats för 76 hyreslägenheter fördelat mellan 1-3 rum och kök. Byggnaden
utformas med varierande våningsplan, 5, 7 och 10 våningsplan varav nedre planet utgör souterrängplan med ett parkeringsgarage
och teknikutrymmen.
Byggnadens högdel innehåller ett Tr2 trapphus och de lägre delarna är av loft-gångstyp. I högdelen kommer det att finnas en
gemensamhetslokal på översta planet och i markplan kommer det även att finnas 3 st lokaler och miljörum, byggnaden har två
takterrasser och en upphöjd gård.

Grundläggningen utförs på pålar med platsgjuten betong på ca 160 mm, Stommen utför med bärande betongytter-och innerväggar samt massivabjälklagselement på 2,4 m.

Taket utförs med kertobalkar och uppstolpat tak.

ÄLVAN 2

FLERBOSTADSHUS

Entreprenör: H2 Entreprenad AB
Arkitekt: Cortina & Käll AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 110 bostäder i 4 olika huskroppar och 4 olika komplementshus. Byggnadens placering är i Enköping.
Husen är upp till 7 våningar höga och det ligger stort fokus ligger på att optimera stommen för att få så liten miljöpåverkan som möjligt.
Grundläggningen kommer att utföras med betongpålar.

Kv Sandbacken

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Slussgården AB
Entreprenör: Reomti Bygg AB
Arkitekt: EQ Arkitekter

Beskrivning:
Kv. Sandbacken består av 3 kvarter, hus 38 , 39 & 44 placerade på Södermalm i Stockholm. Husen är 6–7 våningar. Kvarter 38 & 39 är befintliga hantverks- och kontorshus med betongstomme där ombyggnad och tillbyggnad sker i framförallt stål och trä. Hus 44 är ett nybyggt kontorshus med prefabricerad stomme. Grundläggningen av hus 44 kommer utföras med stålrörspålar och platsgjuten betong. Stort fokus råder för att bibehålla gestaltning för att tillbyggnad och nybyggnad ska hänga ihop i stadsrummet. Fasadytskikt varierar mellan puts, plåt och natursten.

Florist

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Serneke
Arkitekt: Metod Arkitekter

Beskrivning:
Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 består av en byggnad med 9 våningar avsedd för hyreslägenheter.

Första etappen blir motbyggt i direkt anslutning till sportfastigheters multibyggnad.

Najaden

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Svea Fastigheter AB
Entreprenör: H2 Entreprenad AB
Arkitekt: Kirsh & Dereka Arkitekter

Beskrivning:
Ett höghus på 17 våningar och ett hus på 7 våningar sammankopplas med ett garage. Stomsystemet består av plattbärlag och prefabricerade betongväggar både invändigt och i fasad. Fasadytskiktet är betong och puts.

Grundläggningen kommer utföras med betongpålar och platsgjuten betong.

Några cenitmeter från fasaden finns ett befintligt garage vilket leder till komplexa lösningar.

Kv Fruängen Etapp 2

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Voten arkitekter, Cream arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 103 hyreslägenheter med solceller på taken. Byggnadens placering är i Enköping. Husen är 5-6 våningar höga och kommer utföras ”Prisvärd” där stort fokus ligger på att optimera stommen för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Grundläggningen kommer att utföras på pålar med en längd på ca 30-50 m och stommen består av håldäck med tunga ytterväggar men även delar i lättkonstruktion.

Dockworks

KONTOR

Beställare: Niam
Entreprenör: Peab AB

Beskrivning:
47 000 m² kontorshus inklusive två underliggande garageplan. Byggnaden är upp till 15 våningar. Grundläggning med upp till 9 m vattentryck. Projektet omfattas av åtta skyddsrum.

BRF Majoren

FLERBOSTADSHUS

Beställare: SSH Bostad AB
Entreprenör: TL-Bygg AB

Beskrivning:
Grundläggning och komplementsbyggnader för 58 st bostadsrätter.

Linnéa Gardens

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Serneke
Arkitekt: Dreem Arkitekter AB
Entreprenör: Cernera Fastigheter AB

Beskrivning:
Linnéa Garden är en nyproduktion av två flerbostadshus med 5 resp 4 våningar och består av 50 lägenheter med 2 townhouses (radhus). Projektet består av källarplan med cykelrum/cykelpool samt förråd. Kvarteret har även ett växthus med odlingslotter och underjordsbehållare för avfall.  För grundläggningen så tillämpas stålpålar samt delar på sprängsten och platsgjutna källarväggar. Stommen utförs av betongväggar invändigt och utfackningsväggar utvändigt.

Origo

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Botrygg AB
Arkitekt: Voten Akitektur, Cream Architects, Brunnberg & Forshed  
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 203 hyres- och bostadsrättslägenheter, gym och lokaler. Byggnadens placering är beläget i Barkabystaden Järfälla. Husen är ca. 8 våningar högt och grundläggs på pålar. Stommen kommer bestå av plattbärlag med tunga ytterväggar av tegel, trä, natursten, och putsad fasad.

Kv Jordbro

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Kirsh & Dereka Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 450 hyreslägenheter, LSS-boende, förskola och två skyddsrum. Byggnadens placering är beläget i Jordbro Haninge. Husen är 6 -7 våningar högt och ställs på friktionsjord. Stommen kommer bestå av håldäck med tunga ytterväggar av tegel, trä och putsad fasad.

*Bild från Kirsh & Dereka Arkitekter

Ålstaskolan

SKOLA

Beställare: Järfälla Kommun
Arkitekt: Murman Arkitekter
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning: Nybyggnad av skola F-6 inom barkarbystaden etapp 3. Skolan med sina 4 våningar skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 elever. Grundläggning utförs med slagna betongpålar samt borrade stålpålar. Stommen består av HD/F-bjälklag med utfackningsväggar. Sadeltak utförs med prefabricerade takkasetter. BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Kv Solveig

FLERBOSTADSHUS

Beställare: JM AB
Arkitekt: HMXW arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion i Älvsjö Stockholm som omfattar fyra trapphus med 6-19 våningar (två under mark).
Byggnaden består av en huskropp med garage i två våningar och förråd i längst ned, första och delar av andra våningen ligger under mark och på markplan är en kommersiella lokaler planerad
Grundkonstruktion består av både pålar och sulor på berg. Vattentryck beaktas upp till tre meter vilket medför dragstag i garage och väldig noggrann projektering utav vattentäta konstruktioner.

Kv. Småbildskameran

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Svenska Hus
Arkitekt: Civilisation
Entreprenör: MVB AB

Beskrivning:
Nybyggnad av hyreslägenheter i Bandhagen i upp till 10 våningar. Grundläggning utförs med betongpålar. Stomme består av prefabricerade betongväggar och plattbärlag med pågjutning. Tak utförs som delvis varmt och kallt med stomme av konstruktionsvirke samt fanerträbalkar (LVL).
BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Igelsta Terrass

FLERBOSTADSHUS

Beställare: JM AB
Arkitekt: Arkitekturkompaniet

Beskrivning:
Nyproduktion I Södertälje som omfattar 66 lägenheter på 5 våningar.
Byggnaden består av en huskropp med fläktrum på tak och förråd i bottenplan, Delar av första våningen ligger i sutteräng.
Grundkonstruktion består av både pålar.

Norra Hamnen

FLERBOSTADSHUS

Beställare: H2 Entreprenad AB
Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Norra hamnen omfattar nyproduktion av ett flerbostadshus med i 5 resp. 6 våningar och består av 30 lägenheter med källarförråd och garage på bottenplan.
För grundläggningen tillämpas betongpålar och stommen utförs som prefabricerad och delvis utfackningsväggar.
BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

*Bild från ETTELVA Arkitekter

Fotsacken

FLERBOSTADSHUS

Beställare: H2 Entreprenad
Arkitekt: Larsson Arkitekter
Entreprenör: NCC Sverige AB

Beskrivning:
Projekt nummer två i konceptet ”Stockholmshusen”. 255 lägenheter uppdelat i fyra huskroppar längs E4an vid Västertorp.
Grundläggning med fribärande plattor understödda av betongpålar. Husens stomme utgörs av platsgjutna stomväggar och prefabricerade plattbärlag med pågjutning.

Solkvarteret

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Nordfeldt AB
Arkitekt: Cream Arkitekter & VOTEN Arkitektur
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Solkvarteret omfattar nyproduktion av två flerbostadshus i 6 resp. 7 våningar och består av 85 lägenheter med källarförråd och cykelparkering på bottenplan.
För grundläggningen tillämpas plattgrundläggning och stommen utförs som prefabricerad.
BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Björkhagen

STUDENTLÄGENHETER
Beställare: PEAB AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
I Björkhagen bygger PEAB 166 nya studentlägenheter uppdelade på tre huskroppar bestående av två lamellhus i fyra våningar och ett punkthus i 10 våningar. För grundläggningen tillämpas plattgrundläggning samt pålgrundläggning. Stommen utförs som prefabricerad. Samtliga byggnader projekteras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver. BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Nobelberget

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter AB
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Nybyggnad av bostadskvarter med 56 lägenheter. Byggnaden består av 8 våningar med källare. Entréplan består av lokaler. BTKon är huvudkonstruktör i detta projekt och projekterar utöver byggnaden intilliggande geokonstruktioner.

Brevik förskola

FÖRSKOLA
Beställare: Lidingö Stad
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Beskrivning:
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola i 2 våningar. Platta på mark, platsgjutna betonginnerväggar och träregelväggar samt pelardäck med stålpelare. BTKon har ansvarat för konstruktioner i trä, betong och stål.

Kv Myntet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: ByggVesta AB
Arkitekt: ÅWL arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 149 hyreslägenheter inklusive kompislägenheter och byggnadens placering är i Göteborg. Huset är 6 våningar högt och ca 100 m långt. Huset belastas med ensidigt jordtryck vilket ställer större krav på stabilitetsanalysen. Grundläggningen kommer att utföras på berg samt pålar och plintar och stommen kommer bestå av Håldäck med tunga ytterväggar med tegelvåning och resterande putsad

Kv Fruängen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Voten arkitekter, Cream arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 72 hyreslägenheter fördelade på 2 huskroppar samt en förskola i ett plan med ett intilliggande miljörum. Byggnadens placering är i Enköping. Husen är 5-6 våningar högt och kommer utföras ”Prisvärd” där stort fokus ligger på att optimera stommen för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Grundläggningen kommer att utföras på pålar med en längd på ca 30-50 m och stommen består av Håldäck med tunga ytterväggar men även delar i lättkonstruktion.

Malten 4

VÅRDBOENDE
Beställare: Skanska
Arkitekt: PE | Arkitektur
Entreprenör: Skanska

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Malten 4 är ett nybyggnadsprojekt innehållande ca 50 st lägenheter. Byggnaden ska certifieras enligt LEED Guld. BTKon är huvudkonstruktör i projektet. Källa bild: PE | Arkitektur

Discus

FLERBOSTADSHUS/KONTOR
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 500 lägenheter precis intill Nacka Forum. Entré till tunnelbana byggnadens bottenvåning. Husen består av både kontor och lägenheter. Projektet har vunnit två priser: World Architecture News Awards och Arcitecture MasterPrize. Höghuset är ca. 38 våningar och 120 meter högt. Det lägre höghuset är ca. 16 våningar. De två tornen knyts samman med två huskroppar på 8 våningar vardera. Projektet kommer bestå av pålgrundläggning, bergsgrundläggning, platsgjuten stomme så som plattbärlag och innerväggar, prefabstomme så som håldäck och tunga ytterväggar och delar med utfackningsväggar. Alltså en härlig blandning mellan det mesta inom konstruktion.

Hagsätra Hubb

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca 130 hyreslägenheter, cykelverkstad, två garagevåningar och biograf precis intill Hagsätra tunnelbana. Huset är 15 våningar (55 m högt) där de sista 6 ”kragar” ut över fasaden. Huset är även beläget bara några meter från spårmitt vilket leder till svårigheter kring schaktning/spontning och olyckslaster. Grundläggningen kommer att utföras på berg och stommen kommer variera mellan Håldäck och plattbärlag med tunga ytterväggar och några utfackningsväggar. Tunga prefabväggerna kommer delvis enbart bestå av 120 tjock betongkonstruktion istället för normalt 150 mm. Vilket att det blir en mer miljövänlig och kostnadseffektiv produkt.

Kapellgärdet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bonava
Arkitekt: White Arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion av 107 bostäder i Uppsala i två byggnader på 7 och 8 våningar. Byggnaderna har båda källarplan och fläktrum på översta våningen. Ena huskroppen har spa/relax-del med takterrass på översta plan samt butikslokaler i bottenplan. Projektet är en fortsättning på två tidigare byggetapper som redan står klara på samma tomt. Innergården med underliggande garage ska anslutas mot tidigare etapper. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

Porsen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bergsundetgruppen AB
Entreprenör: Sizes AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter

Beskrivning:
Kvarteret Porsen består av tre huskroppar i KL-trä och sammanlagt 152 hyresrättslägenheter mellan 1-3 rok. De klimatsmarta husen är helt utformade av moduler som produceras i fabrik och kommer färdiga till site.

Panncentralen

FÖRSKOLA
Beställare: TL Bygg
Entreprenör: TL Bygg

Beskrivning:
Förskola i Sickla, BTKon är prefabkonstruktör, kund är TL Bygg

The Gardens

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 18000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ledvolten

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 5000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ängby Kulle Kv A & C

FLERBOSTADSHUS
Beställare: TB-Gruppen Bostad AB
Entreprenör: Veidekke

Beskrivning:
Bostadsrätter i Knivsta

Rudbeckia

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 40 hyreslägenheter beläget i Uppsala.

VEGA 9

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter samt en garagevåning med parkeringssystem. Taket kommer utföras med prefabricerade takstolar.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KV DOCENTEN

FLERBOSTADSHUS
Beställare: SKB
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
I området rosendal i Uppsala bygger SKB ett bostadshus med TL Bygg AB Uppsala som entreprenör. Huset innehåller 123 lägenheter och är som högst 10 våningar. Mot gaturummet har Mikael Uppling och Fredrik Ekerhult från AIX Arkitekter utformat en mycket vacker tegelfasad.

BARREt

FLERBOSTADSHUS (TRÄ!)
Beställare: I Am Home AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter
Entreprenör: Sizes Works

Beskrivning:
Barret är det första huset som rullar ut från Sizes Works fabrik i Oskarshamn. Projektet är uppdelat på fyra huskroppar; tre flerbostadshus med 8 lägenheter per hus samt en lokal. Husen är utformade efter ett modultänk där stommen i KL-trä tillverkas av Stora Enso som planelement och därefter fraktas till Sizes fabrik där elementen monteras till moduler. Modulerna körs därefter ut till byggrätten där de monteras. BTKon är med från ax till limpa i projektet och har arbetat väldigt nära både beställare, entreprenör och tillverkare. Konceptet som utarbetas tillsammans med Sizes Works bygger på ett industriellt tänkande där effektivisering är ledordet.

sofia södra

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB Arkitekt: HMXW arkitekter Beskrivning: Nyproduktion på Södermalm i Stockholm som omfattar 181 lägenheter på 7-9 våningar.
Byggnaden består av en huskropp med garage/fläktrum och förråd i bottenplan, första och delar av andra våningen ligger under mark och på markplan är tre kommersiella lokaler planerade.
Grundkonstruktion består av både pålar och sulor på berg. Vattentryck beaktas samt rivningsplaner för befintliga grundfundament.

nya gatan

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Urban Design, Kirsh + Dereka Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad

Beskrivning: Projektet består av 181 hyreslägenheter belägen ca. 500 meter från Nacka Forum. Projektering i såväl Ulricehamn som Stockholm.
BTKon är huvudkonstruktörer.

KV MASUGNEN 7

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter Beskrivning: Nybyggnad av bostadskvarter med 262 lägenheter. Byggnaden består av 10 våningar med ovanvarande fläktrum. Källarplanet är utrustat med två skyddsrum. Entréplan består av förskola och lokaler. BTKon är huvudkonstruktör i detta projekt.

THE NEST

KONTOR I ULRIKSDAL​
Beställare: SPG
Arkitekt: BSK Arkitekter
Entreprenör: Box Bygg Beskrivning:

Bikarbonatet 1

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Nordfeldt Development
Entreprenör: Hansson Hus Entreprenad

Beskrivning:
Fem stycken punkthus som är belägna i Hägersten. Husen har en unik takform som varit spännande att projektera. I systemhandlingen projekterade vi fram ett underlag till kommande leverantör av den prefabricerade stommen. Under Bygghandlingsprojekteringen detaljprojekterar vi grund och takkonstruktion.

SVINNINGE – SVARTGARNSHÖJDEN​

ENFAMILJSHUS I ÅKERSBERGA
Beställare: Resona Utveckling
Arkitekt:
Entreprenör: Resona Entreprenad AB

Beskrivning:
16 villor i Åkersberga. Prefabricerad betongstomme

STAVEN​

FLERBOSTADSHUS I KL-TRÄ
Beställare: BTH Bygg AB
Arkitekt: Kod Arkitekter

Beskrivning:
Under arbete

Flatås alléer

HYRESRÄTTSLÄGENHETER
Beställare: H2 Entreprenad
Arkitekt: VOTEN Arkitektur

Beskrivning:
Projektet består av två huskroppar med totalt 194 lägenheter, underliggande garage, trygghetsboende och integrerad förskola.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KALLHÄLL​

VÅRDBOENDE
Beställare: Svenska Stadsbyggen AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Skanska Sverige

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Kallhäll är ett nybyggnadsprojekt innehållande 54 vårdlägenheter för Järfälla kommun. Byggnaden är en trevåningsbyggnad med en indragen våning på plan fyra. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

VEGA 10​

HYRESRÄTTER I HANINGE
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter med två garagevåningar med parkeringssystem samt en matbutik. Jordtryck varierar från 0-7 m. Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar. BTKon är huvudkonstruktörer.

KARNEOLEN

FLERBOSTADSHUS

Beställare: StockholmsHem
Arkitekt: Larsson Arkitekter
Entreprenör: NCC Sverige AB

Beskrivning:
Karneolen är en del av konceptet Stockholmshusen. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Byggnaderna varieras utifrån ett grundkoncept där byggandet föredragsvis sker på platt eller kuperad mark.
Karneolen är det första lamellhus som byggs enligt konceptet. Stommen består av platsgjutna väggar i hela huset och ett prefabricerat plattbärlag med övergjutning. Ytterväggarnas utfackningselement innehåller integrerade bärande stålpelare.
BTKon är huvud/samordnande konstruktör i projektet. Vi projekterar såväl System- som Bygghandling.

VILL NI VETA MERA?

HÖR AV ER TILL OSS